29. สถิติการดับไฟป่าทั่วประเทศแยกรายภูมิภาค

ข้อมูลตัวชี้วัด “สถิติการดับไฟป่าทั่วประเทศแยกรายภูมิภาค”

จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดับไฟ 3,768 ครั้ง และมีพื้นที่ถูกไฟไหม้รวม 55,766 ไร่ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีการดับไฟป่า 4,650 ครั้ง และมีพื้นที่ถูกไฟไหม้รวม 75,419 ไร่ โดยจำนวนครั้งลดลงร้อยละ 18.97 และพื้นที่ถูกไฟไหม้ลดลงร้อยละ 26.06 เมื่อพิจารณาพื้นที่ถูกไฟไหม้จากการเกิดไฟป่าในแต่ละภูมิภาค พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคเหนือมีพื้นที่ถูกไฟไหม้มากที่สุด 43,437 ไร่ รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคใต้ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559-2561) พบว่า สถิติการดับไฟป่ามีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับมีพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ลดลง เนื่องจากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและร่วมมือกันอย่างจริงจัง สามารถเชื่อมโยงและประสานข้อมูลกันได้ทุกระดับ จนทำให้พื้นที่เสี่ยงและภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ส่วนการดับไฟป่าของกรมป่าไม้ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดับไฟ 520 ครั้ง มีพื้นที่ถูกไฟไหม้รวม 17,556 ไร่ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีการดับไฟป่า 1,126 ครั้ง มีพื้นที่ถูกไฟไหม้รวม 37,714 ไร่ โดยจำนวนครั้งลดลงร้อยละ 53.82 และพื้นที่ถูกไฟไหม้ลดลงร้อยละ 53.45 เมื่อพิจารณาพื้นที่ถูกไฟไหม้จากการเกิดไฟป่าในแต่ละภูมิภาค พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคเหนือมีพื้นที่ถูกไฟไหม้มากที่สุด 14,896 ไร่ รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคใต้ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556-2561) พบว่า สถิติการดับไฟป่ามีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สถิติการดับไฟป่าทั่วประเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แยกรายภาค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2561

หมายเหตุ:  ข้อมูลสำหรับการรายงานเท่านั้น เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ร้อยละ 70 เป็นป่าเต็งรัง ซึ่งเกิดไฟไหม้เป็นประจำ
                 ทุกปีโดยธรรมชาติในฤดูแล้ง และจะกลับมาฟื้นตัวได้ใหม่ในฤดูฝน

ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2562)

 

สถิติการดับไฟป่าทั่วประเทศของกรมป่าไม้ แยกรายภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2561

หมายเหตุ: ข้อมูลสำหรับการรายงานเท่านั้น เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ร้อยละ 70 เป็นป่าเต็งรัง ซึ่งเกิดไฟไหม้เป็นประจำ
                ทุกปีโดยธรรมชาติในฤดูแล้ง และจะกลับมาฟื้นตัวได้ใหม่ในฤดูฝน

ที่มา: กรมป่าไม้ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562